MAKALELER

ŞİRKETLER VE NLP (21.03.2013 23:56:24)

NLP yaşamımızda üzerinde düşünmeden otomatik olarak gerçekleştirdiğimiz algılama, düşünme ve davranış süreçlerini bilinçli hale getirme, etkinleştirme yani “farkındalık” yöntemlerinin bütünüdür.

NLP bir modelleme teknikleri dizisi olduğundan NLP’nin alt yapısını; insanların çevrelerini nasıl algıladıkları, ne tür tepkiler gösterdikleri, iletişimlerinin ne tür olduğunu anlamak amacıyla davranış kalıplarının incelenmesi oluşturur. NLP araştırmaları özellikle kendi alanlarında çok başarılı olan insanların hayata bakış açıları ve kullandığı yöntemler üzerinde yoğunlaşmıştır. Buna NLP literatüründe “modelleme” denir.

NLP ile ilgili çalışmalar sonucunda geliştirilen teknik ve yöntemler gerek insanlararası iletişimde gerekse hedef belirleme ve çözüm oluşturma süreçlerinde yıllardır başarılı bir şekilde kullanılmaktadır.

NLP; bir kısaltma sözcüğü olup N yani neuro, sinirsel süreçleri ve duyularla algıları ifade eder. Beş duyumuzla aldığımız tüm girdiler ve bunların yorumlandığı tüm sinir sistemi parçaları bu kavram içinde yer alır. L yani linguistic ile yaşamsal deneyimlerin dil becerileri üzerinden kodlanması, yorumlanması ve değişim süreçleri ifade edilmektedir. P yani programming ile de istenilen değişimleri, hedefe varma süreçlerini gerçekleştirmek için duygu, düşünce ve davranışların bilinçli ya da bilinçdışı süreçlerle yeniden düzenleme yöntem ve teknikleri kast edilmektedir.

Çalışma Hayatında NLP

Çalışma hayatında temel dinamiklerin oluşumu ve sürdürebilirliği iletişim sürecinin sağlıklı yürütülmesine bağlıdır. Karşılıklı iletişim, etkileşim ve güven ortamının yaratılması, hedeflerin iyi planlanmış, açık, ulaşılabilir ve sistem ile uyum içinde olması sürdürülebilir verimlilik açısından şarttır. Çözüme ya da hedefe ulaşmak için seçeneklerin arttırılarak sürecin gerçekçi bir şekilde değerlendirilme becerisinin kazanılıp seçeneklerin değerlendirilmesi sonucu esnekliğin arttırılması gibi alanlarda NLP ilkeleriyle bakış açısı, yeni stratejilerin geliştirilmesi açısından son derece önemlidir.

İş dünyasında her geçen gün giderek önem kazanan bu yaklaşımlar günümüzde İK uzmanları ve şirket içi eğitim personeline teknik ve stratejik destek sağlayan vazgeçilmez araçlar haline gelmiştir. Herkesin kişisel dünyası birbirinden farklıdır. Çünkü herkesin geçmiş deneyimleri, sözcüklere yüklediği anlamlar, öğrenme biçimleri, algı düzeyleri, algıda seçicilik noktaları farklıdır. Farklı uzmanlık alanlarına sahip kişilerin, farklı kültür ya da deneyimlerin bir araya geldiği iş ortamlarında ve ekip çalışmalarında bu farklılıklar daha da artmaktadır. İyi yönetilmez ve etkili iletişim becerileri geliştirilmezse çatışmaların kaçınılmaz olduğu bu tür ortamlarda bir araya gelen insanların etkileşiminden sinerji oluşması ve tüm farklılıklara rağmen çalışanların huzurlu ve etkili bir iletişim süreci içerisinde ortak amaçlar doğrultusunda verimli bir çalışma gerçekleştirebilmeleri, işletmenin yapısı ve şirket yönetiminin kararlarına bağlı olduğu kadar çalışanların kendilerini geliştirmeye ne kadar istekli olduklarına da sıkı sıkıya bağlıdır.

İK yönetimi günümüzde tüm modern işletmeler için vazgeçilmez bir öneme sahiptir. Birçok yönetici, kurum danışmanı ve İK yöneticisi NLP yöntemlerinden faydalanarak kurumsal yapılanma, vizyon ve misyon yaratma, takım oluşturma, kalite yönetimi gibi alanlardaki yetkinliklerini geliştirmektedir. Telekomünikasyon sistemleri, müşteri hizmetleri, satış ve pazarlama departmanları ve müşteri şikâyetleri bölümlerinde de NLP teknikleri her geçen gün daha yoğun kullanım alanları bulmaktadır.

Çalışanların Kişisel Gelişiminde NLP

Çalışsın ya da çalışmasın, ister öğrenci olsun ister ev hanımı, ister yönetici olsun ister orta düzey çalışan, birçok insan kendi kişisel gelişimi için giderek daha fazla oranda NLP tekniklerinden faydalanmaktadır. Kişinin kendisini kısıtlayan korkularının, takıntılarının, alışkanlıklarının ve diğer etkenlerin üstesinden gelip hedefleri doğrultusunda ilerleyen yılmaz savaşçılar olmasını destekleyen yeni davranış seçeneklerini oluşturma konusunda stratejiler belirlemek için NLP yöntemlerini kullanarak hedefe varmak, kendisini iyi hissetmek, usta bir iletişimci olmak ve farkındalığını arttırmak gibi birçok konuda NLP yöntemleri destek sağlamaktadır.

NLP’nin temel varsayımları ve özel uygulamaları geçmişten gelen çekirdek inançlarınızı, temel korku ve güvensizliklerinizi, size zarar veren yaşam alışkanlıklarınızı değiştirmede size yardımcı olacak etkili çözümler sunarak yaşam enerjinizi yeniden keşfetmenizi, farklı yönlere kanalize etmenizi sağlar. NLP bu süreci iletişim kurma, tepki verme ve hissetme becerilerinizi zenginleştirerek destekler. En fazla seçeneği yaratabilenler en başarılı olurlar çünkü çok daha isabetli tercihlerde bulunacak çeşitlilikte çözüm seçeneklerine sahiptirler.

Yaşamınızdan memnun değilseniz NLP teknikleri size belki de daha önce üzerinde hiç düşünmediğiniz ya da uygulamaya cesaret edemediğiniz alternatifleri sunmak ya da denemek konusunda yol gösterici olacaktır.

NLP ve Coaching

İş dünyası, endüstri, yönetim ve psikososyal alanlarda koçluk ve mentörlük sistemlerine duyulan gereksinim her geçen gün artmaktadır. Birçok profesyonel koç ya da mentör; kişi, grup ya da şirketlerin plan yapma, stres ya da kriz dönemlerini atlatma, kişisel ya da kurumsal performanslarını açığa çıkarma, geliştirme ve hedeflere ulaşma süreçlerini destekleme amacıyla verdiği hizmetlerde NLP tekniklerine başvurur.

Koçluk seanslarında iyi belirlenmiş hedeflere ulaşma süreçlerinde çözüm odaklı stratejiler geliştirilir, beyin fırtınalarıyla yeni çözümler üretilir ve gerek duyulan kaynaklar yaratılır ya da bu kaynakların geliştirilmesi sağlanır. Bu nedenle günümüzde her kurumsal şirketin koçluk hizmetlerinden yararlandığı bir danışman şirketi ya da mentörü vardır. 


E-Posta Adresiniz 
NLP İzmir Alsancak NLP NLP Kişisel Gelişim NLP Koçluk Ortaca NLP Ortaca Kişisel Gelişim KSK NLP Karşıyaka Kişisel Gelişim Karışıyaka NLP Kişisel Gelişim İzmir Marmaris Kişisel Gelişim OK AJANS